Recente

Școala martiriului

Școala martiriului

Într-o lume care caută tot mai osedant orizontala confortului și a plăcerii, o carte despre verticalul martiriu aduce tocmai medicamentul de care aceasta are nevoie, greutatea care reface echilibrul pierdut, apa rece de la Izvoarele Harului care alungă pătimașa somnolență, care trezește martirul adormit din noi.

Preot Dan Popovici

Lectura micii cărți care ne stă smerită înainte ne este utilă mai cu seamă în perspectiva „marii treceri” pe care fiecare dintre noi este menit, încă de la ivirea sa în lume, să o străbată. Martirul ne arată cum putem străbate, cu bine, „hotarul de taină”(Avva Ghelasie), noi, ființele-întru-moarte, devenind mai întâi din indivizi(noțiune specifică gândirii cantinative) persoane, asemănându-ne, printr-o asceză de o viață, Chipului(eikon eikonos), Domnului Nostru Iisus Hristos.

Ciprian Voicilă

citește mai mult
Frumusețea lucrurilor ultime

Frumusețea lucrurilor ultime

În ce măsură stilistica textului lui Florin Caragiu este a unui matematician cu cunoștințe de teologie ori cea a unui teolog cu deprinderi și gândire de matematician rămâne să cântărească cititorul. Fără a uita, desigur, de numitorul comun și de simfonia aduse prin infuziile de poezie. Și nici de isihia nu se cuvine a uita în această șaradă… (Marius Vasileanu)
Autorul vorbește despre omul obișnuit și despre întâmplările pe care le trăiește zi de zi, îndemnându-l să-și recupereze modelul iconic și să-l urmeze. Centuria lui Florin Caragiu se află, cu siguranță, în prelungirea Predicii de pe munte, îndreptar dumnezeiesc pentru intrarea în Împărăție. (Paul Aretzu)
Aici e suprema poetică a chenozei, slujindu-ne împărătește, irigând comunul cu comuniunea, și-astfel molipsindu-ne definitiv de dorul „vederii finale asupra lumii”. (Chris Tănăsescu – MARGENTO)
Într-un fel, toutes proportions gardées, e idealul de critică literară spre care tindea Sainte Beuve în secolul al XIX-lea francez: a infuza, prin actul lecturii, mai multă realitate decât era înainte. Nici destructurare și nici resemantizare așadar, ci sporul de lumină tainică adăugat la corola de minuni a lumii. (Virgil Borcan)

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 6

Chipul Iconic Vol 6

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(II) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(II) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” marchează repere mistice ale isihasmului într-o transpunere – ce nu ezită, pe alocuri, să se desfăşoare recurent – care grafiază insistent, acurat, precise incizii-evidenţieri de hotar, proprii unei mărturisiri de credinţă, nucleare, fundamentale, modulată, articulată, într-un context general de cunoaştere, însă, aşezată, poziţionată, actual, paradigmatic în frontul de atmosferă tare al căilor mistice emergente şi al practicilor adiacente, şi, concomitent, rulată într-o deschidere care se oferă întâmpinării complexe, ce sporeşte, paradoxal, putinţa identificării chipului misticii isihaste în limpezimea sa autentică – decantată de influenţa metafizică/filozofică greacă şi de metafizica/filozofia mistică orientală –, propunând o treime a deofiinţimii, egalităţii şi întrepătrunderii mistică-teologie-metafizică ca triadă proprie cunoaşterii-trăirii isihaste. Isihasmul filocalic carpatin este de regăsit în anvergura deplinătăţii şi a întregimii sale de practică şi participare-experiere mistică prin chipul persoanei, afirmându-se clar – într-o distincţie netă de orice sincretism ori pietism mistic, într-o delimitare de esoterismul iniţiatic ocult sau de paranormalul parapsihologic – ca o mistică a persoanei probată de concordanţa şi coerenţa sa teologică şi metafizică, trăirile sale reale fiind, nu oculte explorări „legate la faţă” ale unui invizibil subtil, principial, impersonal, ci o supra-vedere mistică în deopotrivă şi coexistentă străvedere teologică şi vedere metafizică ca integrate mărturii-celebrări ale nesfârşitei sărbători a întâlnirii cunoaşterii Faţă către faţă.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(I) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(I) – Filocalie Carpatină

Colecția „Filocalie Carpatină”, ce va purta supratitlul „Memoriile unui isihast”, dorește să păstreze vie în atenție amprenta inconfundabilă a memoriei unui model filocalic carpatin, care înscrie deplin în sine tușa tare a unui specific autohton isihast, deschis iscusit, însă, înspre interferențele spirituale ale vremii, dar desfășurat neamestecat, nescăzut, apologetic într-un caracter propriu, icono-grafiat după măsura unei asemănări dense, intense, dăruite recunoașterii chipului unei mărturii hristice actuale, vrednice de cinstire, după prezența sa iconică, exprimată cristalin, insolit, multiform de avva Ghelasie Isihastul.
Memoriile isihaste ghelasiene, ca semințe filocalice din rodire specific carpatină, sunt (a)semănarea paternă ce cheamă consistent, destins, la multiplă și largă (a)semănare filiativă întru și după un chip purtător al acestei moșteniri de caracter carpatin, care se oferă mărturisitor spre împărtășire și (re)naștere înfloritoare celor ce-i recunosc, prin gestul deschiderii lor pricepute, adâncul descoperit al așezării isihiei autentice, lămurite, cuminecat prin iconizările sale personaliste.
Prin „Memoriile unui isihast” Filocalia Carpatină își arată, de acum mai apăsat, pecetea profundă, certă, reală, întrupată nepieritor după liniile unei iconări clare, ferme, într-o urmă-trăsătură de neșters, ca memorie-icoană vie ̶ înveșnicită întruchipare-gest a căii-rostirii isihasmului carpatin iconic-euharistic.

Neofit

citește mai mult
Dietoterapia medicinei isihaste

Dietoterapia medicinei isihaste

Părintele Ghelasie Gheorghe prezintă „dietoterapia medicinii isihaste” în cadrul unei medicini de orientare creștină, privită ca triplă terapeutică: vindecarea prin relația cu Dumnezeu și împărtășirea cu El(Sacroterapia), refacerea capacităților Sufletului(Psihoterapia), precum și moduri de însănătoșire prin Corp(Mobiloterapia și Dietoterapia). Boala exprimă pe diverse planuri contrarietatea față de Chipul firesc al Sănătății, ce este părtășia Sufletului cu taina vieții lui Dumnezeu și a corpului cu plinătatea vieții sufletești. Dietoterapia Medicinii Isihaste prezintă un model de alimentație structurat iconic, având în centru chipul pâinii(emblematic pentru condiția euharistică a vieții create) și taina vieții, cu accent pe comunicabilitate și împărtășire reciprocă.

Florin Caragiu

citește mai mult
Medicina Isihasta – Taina Vindecării

Medicina Isihasta – Taina Vindecării

Mai mult decât a fi dirijată de o intuiție holistică, medicina isihastă face apel la resursele iconice ale ființei create, prin care omul poate accede la cele mai presus de fire, autentica sănătate coincizând în ultimă instanță cu împlinirea în iubire. Căutările omului contemporan în domeniul prevenirii și tratării bolilor își găsesc în medicina isihastă un răspuns cuprinzător și deosebit de actual, cu un accent deosebit pe o abordare integrală a resorturilor bolilor și tulburărilor vieții, și pe o înțelegere – confirmată de unele dintre cele mai noi și surprinzătoare descoperiri din știința actuală – a conștiinței ca realitate fundamentală a lumii și a științei vieții ca știință fundamentală.

Florin Caragiu

citește mai mult
Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Medicina Isihastă prezentată de părintele Ghelasie de la Frăsinei are caracteristicile unei tratări cuprinzătoare a problemelor omului contemporan în varietatea planurilor lor de manifestare. Putem astfel vedea un demers terapeutic de refacere a memorialului comunicării cu Dumnezeu prin alipirea la Trupul lui Hristos, prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii și dialogul viu cu Sfânta Treime și cu toți sfinții (sacroterapia), în împletire cu un demers de tămăduire a puterilor sufletului afectate de patimi și de cultivare a virtuților (psihoterapia), un demers de recuperare prin dinamismul mișcărilor fizice a energiilor blocate (mobiloterapia) și un demers de regândire a hranei dintr-o perspectivă iconică (dietoterapia), în care primează aspectul comunicărilor între memorialuri vii, cu finalitatea asumării de către om a naturii spre a o aduce ca dar și a o asimila euharistic în taina Împărăției lui Dumnezeu.

Florin Caragiu

citește mai mult
Răspuns de apărare vol 16

Răspuns de apărare vol 16

Răspunsul de apărare al Părintelui Ghelasie precizează acuratețea spiritului revelației biblice și patristice în isihasmul iconic carpatin, tocmai prin această așezare în centru a tainei chipului ce conferă o profundă consistență iconică, dialogică și liturgică ontologiei umanului și creației în ansamblul ei. Numai în lumina chipului Fiului lui Dumnezeu pecetluit în creație putem întrezări posibilitatea eshatologică a înaintării infinite a creației în taina dumnezeiască (epectasis), de care ne vorbește Sfântul Grigorie de Nyssa.

Florin Caragiu

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012