Volume editate

Taina Hranei

Taina Hranei

Încercăm şi noi câteva ”repere” în ”Actul Vital al Hranei”, care nu înseamnă doar ”mâncare”, ci ”Taina Vieţii de Creaţie”. Noi avem ”Originea” în ACTUL CREATOR DIVIN şi Viaţa noastră este o ”Rememorare Permanentă a Originilor proprii” (însăşi definiţia Vieţii). A te ”Hrăni” este mai mult decât a ”mânca” este o ”Relaţie Memorială a Originii Proprii”. Sănătatea este Adevăratul Chip pe care ni l-a dat DUMNEZEU, dar păcatul nostru ni l-a stricat. A ne întoarce la Origini este însăşi ”Orientarea Vieţii”. În Relatarea noastră Mâncarea nu este doar ”nutriţie” alimentară şi nici ”mecanism” Dietoterapeutic, ci o ”Integralitate” a ”Sacrului Hranei” cu modalităţile de manifestare ca Sacroterapie (MEMORIALUL DIVINULUI), Psihoterapie (Memorialul Propriului de Suflet), Mobiloterapie (Memorialul bioenergetic) şi Dietoterapie (Memorialul Propriului Corp). ”Reţetele” Medicinii Noastre Isihaste nu înseamnă ”m â nc a r e a l i m e n t a r ă”, ci H R A N Ă-M E M O R I A L U L Vieţii.

Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Medicina Isihastă prezentată de părintele Ghelasie de la Frăsinei are caracteristicile unei tratări cuprinzătoare a problemelor omului contemporan în varietatea planurilor lor de manifestare. Putem astfel vedea un demers terapeutic de refacere a memorialului comunicării cu Dumnezeu prin alipirea la Trupul lui Hristos, prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii și dialogul viu cu Sfânta Treime și cu toți sfinții (sacroterapia), în împletire cu un demers de tămăduire a puterilor sufletului afectate de patimi și de cultivare a virtuților (psihoterapia), un demers de recuperare prin dinamismul mișcărilor fizice a energiilor blocate (mobiloterapia) și un demers de regândire a hranei dintr-o perspectivă iconică (dietoterapia), în care primează aspectul comunicărilor între memorialuri vii, cu finalitatea asumării de către om a naturii spre a o aduce ca dar și a o asimila euharistic în taina Împărăției lui Dumnezeu.

Florin Caragiu

citește mai mult
Moșul din Carpați

Moșul din Carpați

A proorocit avva Neofit Pustnicul că vor fi cu miile cei ce vor Urma Calea cea de Taină a Isihiei. Grele vor fi schimbările Lumii, dar tot aşa de minunate vor fi şi Renaşterile Spirituale ale multora. Va coborî din Munte şi din Peşteri Lucrarea cea de Taină a Isihiei până în Inima Oraşelor şi mulţi Tineri, aparent neştiutori, se vor Trezi cu tărie la o Viaţă de Duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va fi această Înviere tocmai acolo unde moartea se crede stăpână! Duhul Cel Prea Sfânt îşi va arăta Puterea mai presus de toate. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va înflori în pustiul multor Inimi ce vor deveni apoi Ceruri Întrupate. (…) Lucrarea cea de Taină a Isihiei va fi Taina Viitorului Lumii noastre. Istoria ce vine va fi cea mai teribilă confruntare dintre Lumină şi întuneric, dintre Duhul Vieţii şi al morţii. Dar Puterea Luminii va fi atât de mare, încât va depăşi toate legile fireşti. Fă-te părtaş la această mare Aprindere Duhovnicească a Lucrării celei de Taină.

Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Scrieri isihaste

Scrieri isihaste

Însuşi chipul Părintelui Ghelasie şi prezenţa lui erau mărturii vii ale acestei spiritualităţi iconice de tip carpatin. În primul rând l-am perceput pe Părintele Ghelasie ca pe un om al unei adânci şi constante experienţe duhovniceşti. Nu prin teorizare artificială, ci ca act de viaţă resimţit până în adâncul fiinţei mele, am trăit în prezenţa Părintelui Ghelasie adevărul fundamental că nu se poate face teologie fără a avea ca temei şi motivaţie a studiului teologic această experienţă duhovnicească.

Lector dr. Adrian Lemeni, Catedra de Teologie Sistematică
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

citește mai mult
Imnografie II vol 18

Imnografie II vol 18

În acatistele îngrijite de Părintele Ghelasie de la Frăsinei și Părintele Valerian Pâslaru se împletesc frumusețea versului și puterea lui de străpungere a inimii, cinstirea, lauda și mulțumirea ce ne introduc în intimitatea vieții dumnezeiești.

citește mai mult
Imnografie I vol 17

Imnografie I vol 17

Opera Imnografică a părintelui Ghelasie de la Frăsinei constituie o cuprindere – modulată de inspirația poetică – în arca simțirii înțelegătoare a chipurilor sfinte ale Bisericii, cele din care iradiază taina unei lumini neînserate, înmuguresc rodurile veșniciei și se revarsă peste orice opreliști bucuria filială a comuniunii înrâurite de suflarea Duhului Sfânt.

Florin Caragiu

citește mai mult
Răspuns de apărare vol 16

Răspuns de apărare vol 16

Răspunsul de apărare al Părintelui Ghelasie precizează acuratețea spiritului revelației biblice și patristice în isihasmul iconic carpatin, tocmai prin această așezare în centru a tainei chipului ce conferă o profundă consistență iconică, dialogică și liturgică ontologiei umanului și creației în ansamblul ei. Numai în lumina chipului Fiului lui Dumnezeu pecetluit în creație putem întrezări posibilitatea eshatologică a înaintării infinite a creației în taina dumnezeiască (epectasis), de care ne vorbește Sfântul Grigorie de Nyssa.

Florin Caragiu

citește mai mult
Foaie de Practica Isihasta vol 15

Foaie de Practica Isihasta vol 15

Volumul Foaie de Practică Isihastă reunește seria de reviste cu același nume apărută în Colecția Isihasm în perioada iulie 1998-iulie 1999. Adunând laolaltă momente importante ale misticii iconice, antropologiei și cosmologiei iconice, precum și ale medicinii isihaste dezvoltate în opera sa, părintele Ghelasie de la Frăsinei creează printr-un relief divers, ondulat, o matrice carpatină de asimilare a revelației creștine. Regăsim același spirit viu și pătrunzător, capabil să confrunte viziunea creștină revelată cu cele mai diverse păreri din câmpul cunoașterii umane, cu un discernământ de chirurg și restaurator duhovnicesc.

Florin Caragiu

citește mai mult
Mic dictionar isihast vol 14

Mic dictionar isihast vol 14

Taina în Sine a Misticii Euharistice este, pentru părintele Ghelasie, Taina Întrupării FIULUI. Prin acesta accedem la memoria de Rai și trecem spre starea eshatologică de înveșnicire în unirea liturgică, neamestecată și nedespărțită, cu DUMNEZEU Cel UNUL în TREIME. Precizările terminologice înfățișate de părintele de la Frăsnei în acest volum, plecând de la „categoriile de REVELAȚIE”, oferă o cheie de înțelegere a acestei viziuni mistice. Accentul este pus pe o înscriere filială a întregii creații, materiale și spirituale, în chipul iconic al ființei, cel ce conferă făpturii identitate, integritate și orientare spre împlinirea în comuniune, întru bucuria Împărăției lui DUMNEZEU.

Florin Caragiu

citește mai mult
Pagina 2 din 41234

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012