Recente

CONVORBIRI despre ISIHASM și MISTICI METAFIZICE (II)

CONVORBIRI despre ISIHASM și MISTICI METAFIZICE (II)

Convorbiri (II) – este o precizare a misticii isihaste, a chipului său iconic, personalist și triadic, în raport de misticile metafizice, de tipurile și genurile de ternari, asociați acestora, care sunt tratați de René Guénon, cu precădere în Marea Triadă. Demersul este unul apologetic, dar centrat antropologic, pentru că evidențiază prioritar chipul omului iconic, cel care face posibilă distingerea clară a trăirii isihaste, de fond personalist, ființial, față de experiențele caracteristice misticilor impersonale, energetiste. În acest orizont, se va remarca în volum o apăsată delimitare a isihasmului ecleziologic de ceea ce se dorește a fi un isihasm ezoteric, inițiatic, arondat unui creștinism, declarat ortodox, dar circumscris interpretativ, prin conținut, schemei guénoniene. Se vor surprinde direcțiile ezoterice ale acestei moșteniri inițiatice, pseudo-isihaste, care transpar ascuns din configurarea unui model al părintelui spiritual, ca maestru al impersonalizării, pe care André Scrima îl expune în hermeneutica unei scrisori, atribuită lui Ivan Kulâghin, publicată în Timpul Rugului Aprins. Pe acest model se construiesc și se perpetuează, de altfel, tiparele formative zenitale ale unei comunități a itineranților fideli, supuși unui proces de înstrăinare prin impersonalizare.

citește mai mult
Incursiuni isihaste în psihologie transpersonală

Incursiuni isihaste în psihologie transpersonală

Provocărilor psihologiei transpersonale, legate de relație și persoană, de inter-personal și trans-personal, isihasmul le răspunde într-un mod de neconfundat, în viziunea sa specifică, ce ne descoperă arhechipul iconic al persoanei ca origine și sens al integrării de sine, personalist-comunitare, prin întrupare-îndumnezeire. În raport de acest arhechip, iconic-integrativ, se înțelege și se asumă persoana ca temei identitar, atât în relaționarea inter-personală, cât și în relaționarea supra/trans-personală. Un astfel de răspuns, ce relevă contextual și aplicat, atât personalismul iconic și prezența iconică, cât și viziunea integrativă a chipului euharistic, se poate regăsi, într-un mod nesistematic și colocvial, parcurgând Incursiuni isihaste.

Neofit

citește mai mult

Părintele Valerian Pâslaru

Înregistrare din cadrul Seminarului dedicat Părintelui Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei, organizat în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă ”Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu. 5 Mai 2022

citește mai mult
Isihasm ‒ repere apologetice ghelasiene

Isihasm ‒ repere apologetice ghelasiene

Iubirea este Dialog în Gest Sacru, în Închinăciune. De aceea Concretul Iubirii Sacre este Icoana. Cel ce nu
Vede pe Celălalt Icoană în faţa căruia să se Închine-Smerească nu poate Iubi în Gest Sacru.

Rugăciunea Isihastă nu este Ideaţie şi meditaţie mentală, nici simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici
„tehnică energetică”, ci Taina Numirii, Chemării şi Întâlnirii cu Chipul-Persoana Hristică.

Fără practică, acestea sunt greu de înțeles.

AVVA GHELASIE

citește mai mult
DIE HESYCHASTISCHE MEDIZIN

DIE HESYCHASTISCHE MEDIZIN

Die hesychastische Mystik ruft zu einer spezifischen Wiedererinnerung des Ebenbildes vom Menschen auf – „Ebenbild von Schöpfung“ und „Ebenbild des Schöpfers“, in unverwechselbarer Vereinigung, Teilnahme und Vermittlung – und eröffnet eine authentisch integrative Sicht, ikonisch, (auch) der Gesundheit des Menschen, stellt implizit dar, dass die Medizin nicht wahrhaftig von einem ganzheitlichen und integrativen Blick sein kann, real und in einem vollständigen größeren Zusammenhang, ohne das Wiederfinden des Ebenbildes-Person sowohl von Gott als auch des Menschen.
So wird uns eine persönliche Medizin vorgestellt, von philokaler Orientierung (aus den Karpaten) und Erföffnung, also eine hesychastische Medizin, welche das Erwecken des ganzheitlichen Bewusstseins der Person verlangt, die Wiedererinnerung des (archetypischen) Ebenbildes der Person, Prägung, Durchdringung, Aktivwerden dieser Erinnerung von Person in der Seele und (dann) im Körper. Die Gesundheit erlangt man in ikonischer Weise durch immerwährenden Bezug zum Ebenbild des Ursprungs, gesucht, gefunden, immerfort erfüllt, (wieder)erlangt, als dynamisches Gleichgewicht, durch ganzheitliche (integrative) Art der Eröffnung, Platzierung der Person in den teilhabenden Kontext der Interferenzen und Durchdringungen der vollständigen Realität (Schöpfer und Schöpfung).
Neofit Priestermönch

citește mai mult
despre isihasm și mistici metafizice – convorbiri

despre isihasm și mistici metafizice – convorbiri

Convorbiri (I) ‒ este rodul unor întâlniri care nu și-au ascuns intenția de a evidenția isihasmul, preponderent structura viziunii mistice isihaste, în raport de perspective mistice metafizice, în special față de schema metafizică a Posibilității universale, de expresie ezoterică guenoniană, care este o referință recurentă în volum. Situarea asumată a isihasmului în spațiul mistic metafizic implică nedisimulat o mișcare apologetică, configurată într-o paradoxală încercare de identificare dinamică a sa într-o formă de iconare in actu. Altfel, viziunea isihastă ce se articulează poliform, în diverse unghiuri deschise de planuri contextuale, prin incizii ideatice, tematice, este la vedere una tributară moștenirii isihaste, actualizată iscusit, mistagogic, de Avva Ghelasie, isihastul de la Frăsinei. Textul exprimă de altfel și o discretă reverență față de acest legendar, mirabil iconar mistic din Carpați.

citește mai mult
CHIP/MASCĂ-IDOL

CHIP/MASCĂ-IDOL

Nașterea-Întruparea Cuvântului ne dezvăluie Chipul Fiului lui Dumnezeu și ca Fiu al Omului, ne descoperă Icoana Tatălui în modelul-asemănarea Fiului, ne arată filialitatea și paternitatea tainei vieții depline, originare, în pecetluirea-renașterea baptismală a omului în chip iconic, ne deschide calea întâlnirii-unirii omului cu Dumnezeu în trăirea euharistică a îndumnezeirii-înveșnicirii noastre ca icoane-persoane.

citește mai mult
Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Noi nu facem în Relatarea noastră „Poezie”, căutăm Rememorarea Limbajului pierdut. Versul este „căutarea” Vorbirii primordiale. Versul nu este încă Poezie. Poezia este însăși „Vorbirea Primordială”.

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Viaţa mea zbuciumată şi adevărată

Viaţa mea zbuciumată şi adevărată

„Am uitat de acea frumusețe rară.” Dumitru Caragiu a trăit toată viața pe drumuri. De la pendulările munte/câmpie (din Grecia și Albania) datorate vieții sale de picurar/cioban, la emigrarea în Cadrilater (1928) și apoi la refugiul din 1940 (ce l-a dus la Bacău și apoi la Ploiești) și „navetele” sale, Dumitru Caragiu a trăit tot timpul în mișcare, având de înfruntat permanent dificultățile, folosindu-și energia pentru muncă și găsirea unor soluții pentru a se adapta noilor situații. Universul în care a trăit în copilăria sa (populat cu oi, câini, picurari/ciobani, furi/haiduci, certuri, natură), acea „frumusețe rară”, l-a îndreptat natural către Dumnezeu. Cronica vieții acestui om simplu, scrisă de el însuși, este importantă pentru cei care doresc să înțeleagă destinul armânilor/aromânilor. El și-a dorit să lase moștenire această poveste nepoților săi. „Ferice de cei care au bunici!”

Alexandru Ghica

citește mai mult
Ca să visezi și să-nviezi

Ca să visezi și să-nviezi

Tot volumul acesta, „Ca să visezi și să-nviezi”, pare un efort taumaturgic, un soi de smulgere din extazul dinaintea morții și fixarea cititorului în pragul Învierii. Meditativ și ascetic deopotrivă. Îndrăznesc să spun că poezia din volumul acesta pare o mușcătură zdravănă dintr-un măr viu. Versurile mișcă și odihnesc în aceeași măsură.

Pr. Constantin Valer Necula

Ce mai face și ce nu mai face poezia lui Florin Caragiu? Dânsa nu dă cu lumea de pământ, s-o facă țăndări, ci, dimpotrivă, îmi pare că fiecare dintre cărțile sale trudește să țină lumea asta laolaltă, să nu se destrame. „ca să visezi și să-nviezi” îmi pare a fi o călăuză de cuvinte, pe care Florin Caragiu a scris-o cu rost și cu folos, ca să nu rătăcim, bezmetici, pe calea către „Împărăție”.

Lucian Vasilescu

Volumul de poezie Este, al aceluiași autor, a primit premiul Cartea anului 2018 din partea Filialei Brașov a U.S.R.

citește mai mult
The Hesychast Medicine

The Hesychast Medicine

The Hesychast medicine calls for a particular remembrance of the image of man – “image of creation” and “image of Creator,” in unamalgamated union, participation and communion – and reveals an authentically integrative, iconic, meaning of man’s health (as well, but not only), stating unequivocally that medicine cannot acquire an integral and integrative vision, genuinely and thoroughly holistic, except through the recovery of the image-person, both the one pertaining to God and that of man.
Thus, we discover a personal sort of medicine, of (Carpathian) Philokalic opening and orientation, a Hesychast medicine thus, which implies the awakening of the person’s integral conscience, the recalling – re-memoration of the (arch-) image of person, the engraving, penetration and activation of this memory of person into one’s soul and (then) into one’s body; health is assumed in iconic fashion through constant reference to the Image-Origin and searched, discovered, constantly acquired, (re)gained, as dynamic balance, through the image of the integral (integrative) positioning of the person within the participative context of the intertwinement and interposition of the Plenary-Integral Reality (Creator and creation).

Hieromonk Neofit

citește mai mult
Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ele medicinii isihaste carpatine transmise de părintele Ghelasie nu constituie un sistem înghețat în formule, ci mai degrabă o ofertă de model terapeutic creștin deschisă dialogului și asimilării creative. Fiecare dintre cititori poate adapta, în situațiile concrete de viață și specificul sau unic, reperele practice ale medicinii isihaste spre a alege și a aplica cele de folos pentru sănătatea și sporirea sa duhovnicească.

Florin Caragiu

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Tărâmul ferecat

Tărâmul ferecat

Virgil Oprescu Runceanu:
S-a născut la 12 iulie 1959, în comuna Runcu, Vâlcea.
A debutat în literatură cu nuvela “Gorunul trăznit” în revista “Luceafărul (1989); debut editorial: volumul de proză “Veste-n cer” (1994), volumul de nuvele și povestiri “Fântâna cu leac” (2003), romanul “Măsura zidirii” (2012); a făcut parte din “Gruparea revistei Gândirea” – serie nouă (1996-2004); a publicat proză, cronică literară, articole-eseu în revistele: Luceafărul, Ģândirea, Renașterea, Lumina lumii, Forum V, Curtea de la Argeș, Martyria.

Tărâmul ferecat este despre un loc și un parcurs întretăiat al întâlnirii, este despre a fi și a te mișca pe Cale, este despre așezarea în cheia aflării unui răspuns la un oftat, la un dor, la o chemare, la o înveșnicită, încununată asumare. Tărâmul, nu oricare, ci acesta de care vorbim, pentru cei încredințați unicei vieți-sărbătoare, este unul înflăcărat nemistuit, înveșnicit, de permanentă, necontenită, întruchipată lucrare-iconare.
Tărâmul înfățișat aici este cu adevărat înferecată icoană cu aureola pusă hotar-poartă de nevăzută intrare. În fapt, este un între-deschis hotar de intrare-ieșire, unul permeabil străvederii credinței în transfigurată dezlegare, o regăsire în rânduială, așezare în tinda deschisă de binecuvântare.”

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 9

Chipul Iconic Vol 9

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Chipul Euharistic… al Întâlnirii

Chipul Euharistic… al Întâlnirii

Chipul euharistic … al întâlnirii este o chemare la atenție și prezență, la implicare și participare într-o regăsită, înveșnicită inter-personală cuminecare. Nu este vizată, desigur, o oarecare întâlnire, ci aceea pe Cale, întâlnire chiar cu însăși Calea, descoperită, adeverită de Naștere, de Întrupare. O întâlnire paradigmatic centrată, așadar, deplin așezată în acest chip de a fi al icoanei-persoanei ca, deopotrivă, taină și descoperire, integral oferită, cuminecată.

Neofit

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și Disens/-despre viața muritorilor țintește în fond Nemurirea, cea care împarte fără să despartă, pe Cele de Aici de Cele de Dincolo, cea regăsită, împărtășită în crochiurile unor mai subtile, ori mai explicite punți, incizate în polimorfe cadre-articulări , îmbuchetate mărturii, dăruite, învelite în surâsul neveștejitelor afluiri, mărturisiri ale Vieții, Adevăr și Cale. Un volum oferit, dedicat, tuturor, Celor Nemuritori…

Neofit

citește mai mult
Carpathian Patericon

Carpathian Patericon

The volume Carpathian Patericon evokes an exceptional spiritual personality from the end of the 20th century. (…) Through the present book, we are in the presence of a man of direct experience, a man embodying the eloquence and the fine reasonable argument of the possibility of an authentic, unmistakable and unamalgamated encounter with God, here and now, an encounter enabled firts and foremost from the very image of this man’s presence. We can discover within the pages of the Carpathian Patericon, captured from diverse perspectives belonging to the people who met him “face to face” or indirectly, through his writings, the image of a Hesychast mystic, profound theologian and subtle mistagogue, revealed as gifted teacher of the practice and experience of the “ceaseless prayer”, in the specific Orthodox Hesychast tradition (…) a contemporary spiritual father, Avva Ghelasie from Frăsinei (1944-2003).

Hieromonk Neofit

citește mai mult
Patericon Carpatico

Patericon Carpatico

Questa testimoniaza polimorfica, rappresentata dal presente volume, per la prima volta tradotto in italiano, si iscrive nella scia del processo di apertura e, in fondo, di riconoscimento e testimoniaza della freschezza, della vitalità e dell’attualizzazione della tradizione spirituale cristiana, di fatto, di affermazione della sua presenza in actu, in e attraverso coloro che ne esplorano incessantemente i misteri, tramite un’esperienza diretta, autentica, piena, come quella che attribuiamo all’Abba Ghelasie.

Neofit

citește mai mult
Karpaten Paterikon

Karpaten Paterikon

Das vorliegende Buch zeigt uns einen Menschen mit direkter Erfahrung … der die Möglichkeit der wirklichen, unmittelbaren, unverwechselbaren Begegnung des Menschen mit Gott, hier und heute, direkt argumentiert … nicht die Gestalt eines einfachen geistigen Meisters, sondern die einer ungewöhnlichen, authentischen Ikone eines geistigen Vaters der Gegenwart, und zwar jener von Avva Ghelasie aus Frăsinei.

Priestermönch Neofit

citește mai mult