Recente

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și disens/- despre viața muritorilor (vol. I, II, III)

Consens și Disens/-despre viața muritorilor țintește în fond Nemurirea, cea care împarte fără să despartă, pe Cele de Aici de Cele de Dincolo, cea regăsită, împărtășită în crochiurile unor mai subtile, ori mai explicite punți, incizate în polimorfe cadre-articulări , îmbuchetate mărturii, dăruite, învelite în surâsul neveștejitelor afluiri, mărturisiri ale Vieții, Adevăr și Cale. Un volum oferit, dedicat, tuturor, Celor Nemuritori…

Neofit

citește mai mult
Carpathian Patericon

Carpathian Patericon

The volume Carpathian Patericon evokes an exceptional spiritual personality from the end of the 20th century. (…) Through the present book, we are in the presence of a man of direct experience, a man embodying the eloquence and the fine reasonable argument of the possibility of an authentic, unmistakable and unamalgamated encounter with God, here and now, an encounter enabled firts and foremost from the very image of this man’s presence. We can discover within the pages of the Carpathian Patericon, captured from diverse perspectives belonging to the people who met him “face to face” or indirectly, through his writings, the image of a Hesychast mystic, profound theologian and subtle mistagogue, revealed as gifted teacher of the practice and experience of the “ceaseless prayer”, in the specific Orthodox Hesychast tradition (…) a contemporary spiritual father, Avva Ghelasie from Frăsinei (1944-2003).

Hieromonk Neofit

citește mai mult
Patericon Carpatico

Patericon Carpatico

Questa testimoniaza polimorfica, rappresentata dal presente volume, per la prima volta tradotto in italiano, si iscrive nella scia del processo di apertura e, in fondo, di riconoscimento e testimoniaza della freschezza, della vitalità e dell’attualizzazione della tradizione spirituale cristiana, di fatto, di affermazione della sua presenza in actu, in e attraverso coloro che ne esplorano incessantemente i misteri, tramite un’esperienza diretta, autentica, piena, come quella che attribuiamo all’Abba Ghelasie.

Neofit

citește mai mult
Karpaten Paterikon

Karpaten Paterikon

Das vorliegende Buch zeigt uns einen Menschen mit direkter Erfahrung … der die Möglichkeit der wirklichen, unmittelbaren, unverwechselbaren Begegnung des Menschen mit Gott, hier und heute, direkt argumentiert … nicht die Gestalt eines einfachen geistigen Meisters, sondern die einer ungewöhnlichen, authentischen Ikone eines geistigen Vaters der Gegenwart, und zwar jener von Avva Ghelasie aus Frăsinei.

Priestermönch Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 8

Chipul Iconic Vol 8

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Imne Acatist

Imne Acatist

Înscris deplin în perspectiva revelaţiei hristice asupra modului articulării unitare a Vechiului Testament cu Noul Testament, Părintele Ghelasie surprinde într-un text al său, care prefaţează un volum de imnuri-acatist, cum „psalmii obişnuiţi”, parte din Vechiul Testament, sunt „căutări încă”, ce îşi află „împlinirea” firească, cinstitoare, închinătoare, prin imnul-acatist, alcătuire ivită odată cu descoperirea deplină a chipului personal al lui Dumnezeu, prin Întruparea Cuvântului, mărturisită, adeverită, slăvită minunat şi întru sfinţii Săi. Această descoperire a deplinătăţii întâlnirii şi comuniunii omului cu Dumnezeu îşi cheamă şi îşi află, aşadar, lauda, cinstirea şi cântarea prin însăşi exprimarea sa, sub forma „psalmului” Noului Testament, ce este imnul-acatist, „bucuria împlinirii vieţii întru Hristos”.

Ierom. Neofit

citește mai mult
Gestul

Gestul

Nașterea Cuvântului renaște în noi astăzi, din nou, chipul dăruirii autentice, reale, integrale, după icoana veșnicei filiații, întru asemănarea dăruirii paterne. Întruparea Cuvântului a deschis și deschide, nu doar un sens al profunzimii comunicării, cu adevărat plinitor, ci l-a și descoperit și descoperă permanent prin așezarea prezentă în chipul adânc al actului originar al dăruirii-cuvântării de sine, exprimat, întruchipat, întrupat, de/prin persoana-gest.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(VI) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(VI) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” cheamă la o specifică rememorare a chipului omului – „chip de creaţie” şi „chip de Creator”, în neconfundată unire, participare şi împărtăşire – şi relevă un sens, autentic integrativ, iconic, (şi) sănătăţii omului, precizând implicit că medicina nu poate fi cu adevărat marcată de o vizune integrală şi integratoare, real şi deplin holistică, în afara regăsirii chipului-persoană, atât al lui Dumnezeu, cât şi al omului; descoperim de fapt o medicină personalistă, de orientare şi deschidere filocalică (carpatină), o medicină isihastă, aşadar, care reclamă trezirea conştiinţei integrale a persoanei, rememorarea (arhe-) chipului de persoană, pecetluirea, pătrunderea, activarea acestui memorial de persoană în suflet şi (apoi) în corp; sănătatea este asumată în chip iconic prin permanentă raportare la Chipul-Origine, şi căutată, descoperită, continuu realizată, (re)câştigată, ca echilibru dinamic, prin chipul deschiderii-aşezării integrale(-integratoare) a persoanei în contextul participativ al interferenţelor şi întrepătrunderilor realităţii depline (Creator şi creaţie).
Isihasmul carpatin, în orizontul unei iconizări a realităţii integrale, în spectrul unirii-dialogului absolut – întru/prin Chipul-Trupul Hristic – a Dumnezeului Treime cu „treimea de creaţie” (îngeri, natură, om), şi în sensul unei isihii depline, nu doar a sufletului, ci şi a corpului, prezintă într-o deschidere mai largă, din această perspectivă specifică, (şi) repere şi detalii practice ale unei terapeutici integrative, articulând neamestecat, într-o întregime distinctă, sacroterapia, psihoterapia, dietoterapia, mobiloterapia; sănătatea corpului apare ca atare legată (şi) de o sănătate a sufletului, este subîntinsă de o iconizare-sacralizare a corpului şi a sufletului (iconarea omului întreg), este subsumată unui sens de umanizare a naturii şi, mai adânc, de îndumnezeire a omului/creaţiei.
În viziunea isihasmului carpatin, fiindcă omul creşte şi se hrăneşte în/din Creator, dar, totodată, omul creşte şi se hrăneşte în/din Creaţie, omul se împlineşte-realizează în chipul acestui rod al unirii-împărtăşirii acestora, în chip euharistic: „Chipul Pâinii Euharistice este Taina Împlinirii Omului. Şi această Împlinire este Hristos.”

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(V) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(V) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” – memorie in actu – afirmă neclintit, aici şi acum, tăria Memoriei Originilor, oferind actualităţii permanenţa resurselor de memorial personalist-identitar într-o formă de prezentificare-iconizare a căii mistice isihaste; o memorie ce mărturiseşte, ca pecete-temei şi ţintă-plinire a omului, a lumii, Chipul de Fiu/filiaţie, o memorie ce recunoaşte, în chipul paternităţii şi filiaţiei, însăşi Taina Originii şi sensul veşnicei sale rememorări, o memorie care conturează-păstrează vie această filiaţie personalistă a chipului paternităţii (carpatine), descoperit întrupată în icoana de Moş-Avva – chipul fiului care poartă-arată, leagănă întru asemănare, Chipul Tatălui.
După moştenirea filocalică carpatină, practica-experierea isihastă este calea depăşirii rupturii, luptei (contrariilor) – între văzut şi nevăzut, între fiinţări şi fiinţă, între materie şi spirit, între suflet şi corp, între creaţie şi Divin – prin aşezarea, trecerea-rămânerea în isihia-cântarea unui comun iconic de comunicare şi întâlnire, împărtăşire şi integralizare, identificat ca însăşi Iconicul Chipului de Fiu; aşadar, doar Chipul Iconic de Fiu este acel unic arhe-chip al supra-vederii dimpreună, deodată – neamestecate, neîmpărţite, nedespărţite – a Divinului şi creatului, a sufletului şi corpului, a nevăzutului şi văzutului.
Practica isihastă carpatină este ca atare centrată ritualic pe Icoana de Întrupare a Chipului de Fiu, pe necontenita îmbrăcare-rememorare a Chipului Iconic de Fiu, identificat ca altarul întâlnirii-unirii neconfundate a Divinului şi Creaţiei, a Cerului şi Pământului, ca icoana înveşnicitei încununări – liturgic-euharistice – întru „Acelaşi Trup-Iconic-Fiu”.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(IV) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(IV) – Filocalie Carpatină

Colecția „Filocalie Carpatină” ne conturează calea asimilării-orientării practicii isihaste după coordonatele unui specific autohton, accentuând nevoia identificării-descoperirii încă de la început a propriului centru de personalitate ̶ apofaticul chip (supramental) al ființei, inima mistică ̶ ca taină-temei al întregimii dăruirii ființiale, al deschiderii-primirii depline în sine a Icoanei Fiului-Cuvânt Întrupat; se statuează în acest model filocalic, nu o mentalizare-interiorizare a practicilor și trăirilor mistice (de caracter cvasi-metafizic), ci o integrată așezare-desfășurare ̶ de atenție ființială și prezență ritualică ̶ a persoanei-gest în perihoreza comuniunii-liturghisirii permanente în chipul-trup euharistic.
Practica isihastă de specific carpatin deschide orizontul vieții mistice isihaste printr-o recunoaștere-rememorare a originilor arhechipale ale conștiinței filiative ̶ iconarea chipului paternității (Tatăl Nostru) și a chipului maternității (Imn Acatist al Maicii Domnului) ̶ în temeiul, fundamental hristocentric, al chipului de filiație divino-uman, arătat prin Icoana-Întruparea Chipului Fiului-Cuvântul (prin care toate s-au făcut), și veșnic mărturisit ca însuși fondul-pecete iconică al omului; aflăm ca modalitate practică o transcendere-depășire necontrară a (activului) minții ̶ ca pseudo-centru personal ̶ printr-o identificare a (supra-activului) conștiinței centrului de personalitate, recunoscut ca origine-sursă a adresării-închinării gest, ca actul-suport ființial al (supranumirii) rugăciunii, ca act integrativ al prezenței iconic-euharistice.
Ca specific carpatin, practica isihastă regăsește actul-mișcarea ritualică (ființială) a centrului de personalitate, trezește memoriile de echilibru integral euharistic în deschiderea gestului iconic al persoanei, descoperind isihasmul ̶ Taina Chipului Maicii Domnului ̶ ca permanent ritual al întrupării-îmbrățișării cerului cu pământul, ca necontenit Ritual Euharistic al Icoanei Întrupării Cuvântului.

Neofit

citește mai mult
Chipul Iconic Vol 7

Chipul Iconic Vol 7

În această serie de volume, învelită sub Chipul Iconic, se așează descoperit crochiuri de cuvinte-chip. Sunt memorii-cuvânt ce evocă, nu fără rest, o asemănare in actu. Nu este aici un demers mimetic sau de apropiere a urmei pașilor unui parcurs portretistic, ci surprinderea acum, în contururi deschise, a recunoașterii arătate, prin reflexie a tainei prezenței unui anume chip mistic isihast.
În desenul acestor încercări/studii nesfârșite deplin se cuprinde memoria-mișcare a unor gesturi ce reiterează extensiv, actual, contextual, rodirea întru asemănare a acestui venerabil și vrednic de pomenire teolog și mistic isihast carpatin care este Ghelasie Ieromonahul.
Este un discret început de onestă și de acum mai largă înțelegere a unei mărturii isihaste complexe, adânc hristologice și profund ecleziologice.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(III) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(III) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină”, întruchipând insistent Taina Chipului ca fiind Persoana-Ipostasul şi Taina Persoanei ca fiind însăşi Taina Fiinţei, aşază-centrează isihasmul, după reper mistic originar, original – în caracterul său experienţial, iconic, personalist, dialogic – pe Taina Chipului Treime, descoperit în deschidere fundamental fiinţială, în sine şi dincolo de sine, prin Ipostasul-Asemănarea ce este icoana-arătarea a însăşi firii fiinţiale a Chipului – Arhechip Iconic al Ipostasului. Isihasmul ni se re-descoperă astfel, în actualitate, ca mistică a icoanei, evidenţiată, însă, prioritar, mistagogic, drept o mistică a chipului ca arhechip al icoanei
(-ipostas); o mistică iconică care asumă ipostasul ca („supratrup”-) icoană de taină a chipului fiinţei, şi care oferă, aşadar, posibilitatea arătării-vederii chipului (fiinţial) prin ipostas (-icoană), în actul său direct, fiinţial, împărtăşit în distincţie şi deodată cu lucrarea (-energia), strălucirea de har – veşmântul lumină al ipostasului. Isihasmul carpatin se conturează iconic în taina
comunicării-cuminecării între chipuri-persoane – ca răspuns la chemarea unirii depline întru acelaşi-trup ecleziologic al comuniunii-iconizării în chip euharistic – pe calea neîncetatei liturghisiri lăuntrice ca prelungire-întrupare, necontenită împărtăşire-deschidere de Altar/Preoţie-Liturghie Hristică în biserica-chipul tainei omului.

Neofit

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012