Volume editate

Memoriile unui Isihast(III) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(III) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină”, întruchipând insistent Taina Chipului ca fiind Persoana-Ipostasul şi Taina Persoanei ca fiind însăşi Taina Fiinţei, aşază-centrează isihasmul, după reper mistic originar, original – în caracterul său experienţial, iconic, personalist, dialogic – pe Taina Chipului Treime, descoperit în deschidere fundamental fiinţială, în sine şi dincolo de sine, prin Ipostasul-Asemănarea ce este icoana-arătarea a însăşi firii fiinţiale a Chipului – Arhechip Iconic al Ipostasului. Isihasmul ni se re-descoperă astfel, în actualitate, ca mistică a icoanei, evidenţiată, însă, prioritar, mistagogic, drept o mistică a chipului ca arhechip al icoanei
(-ipostas); o mistică iconică care asumă ipostasul ca („supratrup”-) icoană de taină a chipului fiinţei, şi care oferă, aşadar, posibilitatea arătării-vederii chipului (fiinţial) prin ipostas (-icoană), în actul său direct, fiinţial, împărtăşit în distincţie şi deodată cu lucrarea (-energia), strălucirea de har – veşmântul lumină al ipostasului. Isihasmul carpatin se conturează iconic în taina
comunicării-cuminecării între chipuri-persoane – ca răspuns la chemarea unirii depline întru acelaşi-trup ecleziologic al comuniunii-iconizării în chip euharistic – pe calea neîncetatei liturghisiri lăuntrice ca prelungire-întrupare, necontenită împărtăşire-deschidere de Altar/Preoţie-Liturghie Hristică în biserica-chipul tainei omului.

Neofit

citește mai mult
Pateric Carpatin

Pateric Carpatin

Patericul Carpatin surprinde momente alese din viața și cuvintele părintelui Ghelasie de la mănăstirea Frăsinei, așa cum au fost consemnate de ierarhi, preoți, monahi și credincioși care l-au cunoscut îndeaproape. Caracterul său filocalic transpare din chipul de modelare iconică pe care îl propune isihasmul carpatin în diversitatea situațiilor concrete de viață.

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(II) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(II) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” marchează repere mistice ale isihasmului într-o transpunere – ce nu ezită, pe alocuri, să se desfăşoare recurent – care grafiază insistent, acurat, precise incizii-evidenţieri de hotar, proprii unei mărturisiri de credinţă, nucleare, fundamentale, modulată, articulată, într-un context general de cunoaştere, însă, aşezată, poziţionată, actual, paradigmatic în frontul de atmosferă tare al căilor mistice emergente şi al practicilor adiacente, şi, concomitent, rulată într-o deschidere care se oferă întâmpinării complexe, ce sporeşte, paradoxal, putinţa identificării chipului misticii isihaste în limpezimea sa autentică – decantată de influenţa metafizică/filozofică greacă şi de metafizica/filozofia mistică orientală –, propunând o treime a deofiinţimii, egalităţii şi întrepătrunderii mistică-teologie-metafizică ca triadă proprie cunoaşterii-trăirii isihaste. Isihasmul filocalic carpatin este de regăsit în anvergura deplinătăţii şi a întregimii sale de practică şi participare-experiere mistică prin chipul persoanei, afirmându-se clar – într-o distincţie netă de orice sincretism ori pietism mistic, într-o delimitare de esoterismul iniţiatic ocult sau de paranormalul parapsihologic – ca o mistică a persoanei probată de concordanţa şi coerenţa sa teologică şi metafizică, trăirile sale reale fiind, nu oculte explorări „legate la faţă” ale unui invizibil subtil, principial, impersonal, ci o supra-vedere mistică în deopotrivă şi coexistentă străvedere teologică şi vedere metafizică ca integrate mărturii-celebrări ale nesfârşitei sărbători a întâlnirii cunoaşterii Faţă către faţă.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(I) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(I) – Filocalie Carpatină

Colecția „Filocalie Carpatină”, ce va purta supratitlul „Memoriile unui isihast”, dorește să păstreze vie în atenție amprenta inconfundabilă a memoriei unui model filocalic carpatin, care înscrie deplin în sine tușa tare a unui specific autohton isihast, deschis iscusit, însă, înspre interferențele spirituale ale vremii, dar desfășurat neamestecat, nescăzut, apologetic într-un caracter propriu, icono-grafiat după măsura unei asemănări dense, intense, dăruite recunoașterii chipului unei mărturii hristice actuale, vrednice de cinstire, după prezența sa iconică, exprimată cristalin, insolit, multiform de avva Ghelasie Isihastul.
Memoriile isihaste ghelasiene, ca semințe filocalice din rodire specific carpatină, sunt (a)semănarea paternă ce cheamă consistent, destins, la multiplă și largă (a)semănare filiativă întru și după un chip purtător al acestei moșteniri de caracter carpatin, care se oferă mărturisitor spre împărtășire și (re)naștere înfloritoare celor ce-i recunosc, prin gestul deschiderii lor pricepute, adâncul descoperit al așezării isihiei autentice, lămurite, cuminecat prin iconizările sale personaliste.
Prin „Memoriile unui isihast” Filocalia Carpatină își arată, de acum mai apăsat, pecetea profundă, certă, reală, întrupată nepieritor după liniile unei iconări clare, ferme, într-o urmă-trăsătură de neșters, ca memorie-icoană vie ̶ înveșnicită întruchipare-gest a căii-rostirii isihasmului carpatin iconic-euharistic.

Neofit

citește mai mult
Dietoterapia medicinei isihaste

Dietoterapia medicinei isihaste

Părintele Ghelasie Gheorghe prezintă „dietoterapia medicinii isihaste” în cadrul unei medicini de orientare creștină, privită ca triplă terapeutică: vindecarea prin relația cu Dumnezeu și împărtășirea cu El(Sacroterapia), refacerea capacităților Sufletului(Psihoterapia), precum și moduri de însănătoșire prin Corp(Mobiloterapia și Dietoterapia). Boala exprimă pe diverse planuri contrarietatea față de Chipul firesc al Sănătății, ce este părtășia Sufletului cu taina vieții lui Dumnezeu și a corpului cu plinătatea vieții sufletești. Dietoterapia Medicinii Isihaste prezintă un model de alimentație structurat iconic, având în centru chipul pâinii(emblematic pentru condiția euharistică a vieții create) și taina vieții, cu accent pe comunicabilitate și împărtășire reciprocă.

Florin Caragiu

citește mai mult
Medicina Isihasta – Taina Vindecării

Medicina Isihasta – Taina Vindecării

Mai mult decât a fi dirijată de o intuiție holistică, medicina isihastă face apel la resursele iconice ale ființei create, prin care omul poate accede la cele mai presus de fire, autentica sănătate coincizând în ultimă instanță cu împlinirea în iubire. Căutările omului contemporan în domeniul prevenirii și tratării bolilor își găsesc în medicina isihastă un răspuns cuprinzător și deosebit de actual, cu un accent deosebit pe o abordare integrală a resorturilor bolilor și tulburărilor vieții, și pe o înțelegere – confirmată de unele dintre cele mai noi și surprinzătoare descoperiri din știința actuală – a conștiinței ca realitate fundamentală a lumii și a științei vieții ca știință fundamentală.

Florin Caragiu

citește mai mult
Taina Hranei

Taina Hranei

Încercăm şi noi câteva ”repere” în ”Actul Vital al Hranei”, care nu înseamnă doar ”mâncare”, ci ”Taina Vieţii de Creaţie”. Noi avem ”Originea” în ACTUL CREATOR DIVIN şi Viaţa noastră este o ”Rememorare Permanentă a Originilor proprii” (însăşi definiţia Vieţii). A te ”Hrăni” este mai mult decât a ”mânca” este o ”Relaţie Memorială a Originii Proprii”. Sănătatea este Adevăratul Chip pe care ni l-a dat DUMNEZEU, dar păcatul nostru ni l-a stricat. A ne întoarce la Origini este însăşi ”Orientarea Vieţii”. În Relatarea noastră Mâncarea nu este doar ”nutriţie” alimentară şi nici ”mecanism” Dietoterapeutic, ci o ”Integralitate” a ”Sacrului Hranei” cu modalităţile de manifestare ca Sacroterapie (MEMORIALUL DIVINULUI), Psihoterapie (Memorialul Propriului de Suflet), Mobiloterapie (Memorialul bioenergetic) şi Dietoterapie (Memorialul Propriului Corp). ”Reţetele” Medicinii Noastre Isihaste nu înseamnă ”m â nc a r e a l i m e n t a r ă”, ci H R A N Ă-M E M O R I A L U L Vieţii.

Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Rețetele medicinii isihaste pentru cei grav bolnavi

Medicina Isihastă prezentată de părintele Ghelasie de la Frăsinei are caracteristicile unei tratări cuprinzătoare a problemelor omului contemporan în varietatea planurilor lor de manifestare. Putem astfel vedea un demers terapeutic de refacere a memorialului comunicării cu Dumnezeu prin alipirea la Trupul lui Hristos, prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii și dialogul viu cu Sfânta Treime și cu toți sfinții (sacroterapia), în împletire cu un demers de tămăduire a puterilor sufletului afectate de patimi și de cultivare a virtuților (psihoterapia), un demers de recuperare prin dinamismul mișcărilor fizice a energiilor blocate (mobiloterapia) și un demers de regândire a hranei dintr-o perspectivă iconică (dietoterapia), în care primează aspectul comunicărilor între memorialuri vii, cu finalitatea asumării de către om a naturii spre a o aduce ca dar și a o asimila euharistic în taina Împărăției lui Dumnezeu.

Florin Caragiu

citește mai mult
Moșul din Carpați

Moșul din Carpați

A proorocit avva Neofit Pustnicul că vor fi cu miile cei ce vor Urma Calea cea de Taină a Isihiei. Grele vor fi schimbările Lumii, dar tot aşa de minunate vor fi şi Renaşterile Spirituale ale multora. Va coborî din Munte şi din Peşteri Lucrarea cea de Taină a Isihiei până în Inima Oraşelor şi mulţi Tineri, aparent neştiutori, se vor Trezi cu tărie la o Viaţă de Duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va fi această Înviere tocmai acolo unde moartea se crede stăpână! Duhul Cel Prea Sfânt îşi va arăta Puterea mai presus de toate. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va înflori în pustiul multor Inimi ce vor deveni apoi Ceruri Întrupate. (…) Lucrarea cea de Taină a Isihiei va fi Taina Viitorului Lumii noastre. Istoria ce vine va fi cea mai teribilă confruntare dintre Lumină şi întuneric, dintre Duhul Vieţii şi al morţii. Dar Puterea Luminii va fi atât de mare, încât va depăşi toate legile fireşti. Fă-te părtaş la această mare Aprindere Duhovnicească a Lucrării celei de Taină.

Ghelasie Gheorghe

citește mai mult

Parintele Ghelasie

Dialoguri

Revista Sinapsa

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012