Volume editate

Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Integrala Poeziei Isihasmului Carpatin

Noi nu facem în Relatarea noastră „Poezie”, căutăm Rememorarea Limbajului pierdut. Versul este „căutarea” Vorbirii primordiale. Versul nu este încă Poezie. Poezia este însăși „Vorbirea Primordială”.

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

citește mai mult
Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ale medicinii isihaste

Remediile terapeutice ele medicinii isihaste carpatine transmise de părintele Ghelasie nu constituie un sistem înghețat în formule, ci mai degrabă o ofertă de model terapeutic creștin deschisă dialogului și asimilării creative. Fiecare dintre cititori poate adapta, în situațiile concrete de viață și specificul sau unic, reperele practice ale medicinii isihaste spre a alege și a aplica cele de folos pentru sănătatea și sporirea sa duhovnicească.

Florin Caragiu

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol II

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI vol I

Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI – propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale reprezentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspectiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, reprezentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) gesturi.

Neofit

citește mai mult
Imne Acatist

Imne Acatist

Înscris deplin în perspectiva revelaţiei hristice asupra modului articulării unitare a Vechiului Testament cu Noul Testament, Părintele Ghelasie surprinde într-un text al său, care prefaţează un volum de imnuri-acatist, cum „psalmii obişnuiţi”, parte din Vechiul Testament, sunt „căutări încă”, ce îşi află „împlinirea” firească, cinstitoare, închinătoare, prin imnul-acatist, alcătuire ivită odată cu descoperirea deplină a chipului personal al lui Dumnezeu, prin Întruparea Cuvântului, mărturisită, adeverită, slăvită minunat şi întru sfinţii Săi. Această descoperire a deplinătăţii întâlnirii şi comuniunii omului cu Dumnezeu îşi cheamă şi îşi află, aşadar, lauda, cinstirea şi cântarea prin însăşi exprimarea sa, sub forma „psalmului” Noului Testament, ce este imnul-acatist, „bucuria împlinirii vieţii întru Hristos”.

Ierom. Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(VI) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(VI) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” cheamă la o specifică rememorare a chipului omului – „chip de creaţie” şi „chip de Creator”, în neconfundată unire, participare şi împărtăşire – şi relevă un sens, autentic integrativ, iconic, (şi) sănătăţii omului, precizând implicit că medicina nu poate fi cu adevărat marcată de o vizune integrală şi integratoare, real şi deplin holistică, în afara regăsirii chipului-persoană, atât al lui Dumnezeu, cât şi al omului; descoperim de fapt o medicină personalistă, de orientare şi deschidere filocalică (carpatină), o medicină isihastă, aşadar, care reclamă trezirea conştiinţei integrale a persoanei, rememorarea (arhe-) chipului de persoană, pecetluirea, pătrunderea, activarea acestui memorial de persoană în suflet şi (apoi) în corp; sănătatea este asumată în chip iconic prin permanentă raportare la Chipul-Origine, şi căutată, descoperită, continuu realizată, (re)câştigată, ca echilibru dinamic, prin chipul deschiderii-aşezării integrale(-integratoare) a persoanei în contextul participativ al interferenţelor şi întrepătrunderilor realităţii depline (Creator şi creaţie).
Isihasmul carpatin, în orizontul unei iconizări a realităţii integrale, în spectrul unirii-dialogului absolut – întru/prin Chipul-Trupul Hristic – a Dumnezeului Treime cu „treimea de creaţie” (îngeri, natură, om), şi în sensul unei isihii depline, nu doar a sufletului, ci şi a corpului, prezintă într-o deschidere mai largă, din această perspectivă specifică, (şi) repere şi detalii practice ale unei terapeutici integrative, articulând neamestecat, într-o întregime distinctă, sacroterapia, psihoterapia, dietoterapia, mobiloterapia; sănătatea corpului apare ca atare legată (şi) de o sănătate a sufletului, este subîntinsă de o iconizare-sacralizare a corpului şi a sufletului (iconarea omului întreg), este subsumată unui sens de umanizare a naturii şi, mai adânc, de îndumnezeire a omului/creaţiei.
În viziunea isihasmului carpatin, fiindcă omul creşte şi se hrăneşte în/din Creator, dar, totodată, omul creşte şi se hrăneşte în/din Creaţie, omul se împlineşte-realizează în chipul acestui rod al unirii-împărtăşirii acestora, în chip euharistic: „Chipul Pâinii Euharistice este Taina Împlinirii Omului. Şi această Împlinire este Hristos.”

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(V) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(V) – Filocalie Carpatină

Colecţia „Filocalie Carpatină” – memorie in actu – afirmă neclintit, aici şi acum, tăria Memoriei Originilor, oferind actualităţii permanenţa resurselor de memorial personalist-identitar într-o formă de prezentificare-iconizare a căii mistice isihaste; o memorie ce mărturiseşte, ca pecete-temei şi ţintă-plinire a omului, a lumii, Chipul de Fiu/filiaţie, o memorie ce recunoaşte, în chipul paternităţii şi filiaţiei, însăşi Taina Originii şi sensul veşnicei sale rememorări, o memorie care conturează-păstrează vie această filiaţie personalistă a chipului paternităţii (carpatine), descoperit întrupată în icoana de Moş-Avva – chipul fiului care poartă-arată, leagănă întru asemănare, Chipul Tatălui.
După moştenirea filocalică carpatină, practica-experierea isihastă este calea depăşirii rupturii, luptei (contrariilor) – între văzut şi nevăzut, între fiinţări şi fiinţă, între materie şi spirit, între suflet şi corp, între creaţie şi Divin – prin aşezarea, trecerea-rămânerea în isihia-cântarea unui comun iconic de comunicare şi întâlnire, împărtăşire şi integralizare, identificat ca însăşi Iconicul Chipului de Fiu; aşadar, doar Chipul Iconic de Fiu este acel unic arhe-chip al supra-vederii dimpreună, deodată – neamestecate, neîmpărţite, nedespărţite – a Divinului şi creatului, a sufletului şi corpului, a nevăzutului şi văzutului.
Practica isihastă carpatină este ca atare centrată ritualic pe Icoana de Întrupare a Chipului de Fiu, pe necontenita îmbrăcare-rememorare a Chipului Iconic de Fiu, identificat ca altarul întâlnirii-unirii neconfundate a Divinului şi Creaţiei, a Cerului şi Pământului, ca icoana înveşnicitei încununări – liturgic-euharistice – întru „Acelaşi Trup-Iconic-Fiu”.

Neofit

citește mai mult
Memoriile unui Isihast(IV) – Filocalie Carpatină

Memoriile unui Isihast(IV) – Filocalie Carpatină

Colecția „Filocalie Carpatină” ne conturează calea asimilării-orientării practicii isihaste după coordonatele unui specific autohton, accentuând nevoia identificării-descoperirii încă de la început a propriului centru de personalitate ̶ apofaticul chip (supramental) al ființei, inima mistică ̶ ca taină-temei al întregimii dăruirii ființiale, al deschiderii-primirii depline în sine a Icoanei Fiului-Cuvânt Întrupat; se statuează în acest model filocalic, nu o mentalizare-interiorizare a practicilor și trăirilor mistice (de caracter cvasi-metafizic), ci o integrată așezare-desfășurare ̶ de atenție ființială și prezență ritualică ̶ a persoanei-gest în perihoreza comuniunii-liturghisirii permanente în chipul-trup euharistic.
Practica isihastă de specific carpatin deschide orizontul vieții mistice isihaste printr-o recunoaștere-rememorare a originilor arhechipale ale conștiinței filiative ̶ iconarea chipului paternității (Tatăl Nostru) și a chipului maternității (Imn Acatist al Maicii Domnului) ̶ în temeiul, fundamental hristocentric, al chipului de filiație divino-uman, arătat prin Icoana-Întruparea Chipului Fiului-Cuvântul (prin care toate s-au făcut), și veșnic mărturisit ca însuși fondul-pecete iconică al omului; aflăm ca modalitate practică o transcendere-depășire necontrară a (activului) minții ̶ ca pseudo-centru personal ̶ printr-o identificare a (supra-activului) conștiinței centrului de personalitate, recunoscut ca origine-sursă a adresării-închinării gest, ca actul-suport ființial al (supranumirii) rugăciunii, ca act integrativ al prezenței iconic-euharistice.
Ca specific carpatin, practica isihastă regăsește actul-mișcarea ritualică (ființială) a centrului de personalitate, trezește memoriile de echilibru integral euharistic în deschiderea gestului iconic al persoanei, descoperind isihasmul ̶ Taina Chipului Maicii Domnului ̶ ca permanent ritual al întrupării-îmbrățișării cerului cu pământul, ca necontenit Ritual Euharistic al Icoanei Întrupării Cuvântului.

Neofit

citește mai mult
Moșul din Carpați – 2017

Moșul din Carpați – 2017

A proorocit avva Neofit Pustnicul că vor fi cu miile cei ce vor Urma Calea cea de Taină a Isihiei. Grele vor fi schimbările Lumii, dar tot aşa de minunate vor fi şi Renaşterile Spirituale ale multora. Va coborî din Munte şi din Peşteri Lucrarea cea de Taină a Isihiei până în Inima Oraşelor şi mulţi Tineri, aparent neştiutori, se vor Trezi cu tărie la o Viaţă de Duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va fi această Înviere tocmai acolo unde moartea se crede stăpână! Duhul Cel Prea Sfânt îşi va arăta Puterea mai presus de toate. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va înflori în pustiul multor Inimi ce vor deveni apoi Ceruri Întrupate. (…) Lucrarea cea de Taină a Isihiei va fi Taina Viitorului Lumii noastre. Istoria ce vine va fi cea mai teribilă confruntare dintre Lumină şi întuneric, dintre Duhul Vieţii şi al morţii. Dar Puterea Luminii va fi atât de mare, încât va depăşi toate legile fireşti. Fă-te părtaş la această mare Aprindere Duhovnicească a Lucrării celei de Taină.

Ghelasie Gheorghe

citește mai mult